Obrady Walnego Zebrania Zawieszone

Zarząd MLKS Józefovia Józefów informuje iż 30 czerwca o godzinie 19:30 – w drugim terminie – odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MLKS Józefovia Józefów.

Walne Zebranie przebiegało zgodnie z zaproponowanym przez Zarząd programem, z uwzględnieniem wniosków przedstawionych przez Komisję Rewizyjną.

Zarząd przedstawił sprawozdania z działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia za rok 2014. W jawnym głosowaniu sprawozdania te zostały przyjęte przez Walne Zebranie.

Następnie Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2014. W jawnym głosowaniu sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte przez Walne Zebranie.

Następnym punktem zebrania było – zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez Komisję Rewizyjną do Zarządu – głosowanie nad absolutorium dla obecnego Zarządu Klubu.

W wyniku tajnego głosowania Zarząd Stowarzyszenia nie uzyskał absolutorium.

Ponieważ po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia MLKS Józefovia taka sytuacja miała miejsce, prowadzący zebranie zaproponował przerwanie Walnego Zebrania oraz jego zwołanie w kolejnym terminie do 30 września 2015 roku.

Spotkanie zakończyło się rekomendacją Walnego Zebrania dla uzyskania przez Zarząd Klubu opinii prawnej dotyczącej interpretacji obowiązującego Statutu Stowarzyszenia w zaistniałej sytuacji.

Walne Zebranie zgłosiło również prośbę do obecnego Zarządu o kontynuowanie swojej pracy na rzecz Klubu do terminu kolejnego Walnego Zebrania.

Po konsultacjach, członkowie Zarządu MLKS Józefovia niniejszym deklarują – przyjmując wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Stowarzyszenia – kontynuację prac Zarządu do terminu kolejnego Walnego Zebrania.

Z poważaniem,

Zarząd MLKS Józefovia

źródło: jozefovia.com.pl

więcej również na >>> LINK <<<